Richtlijnen en Normen

Een richtlijn is eigenlijk te zien als een doelstelling van Europa. Het is geen invulling van producteisen. De richtlijnen zijn wel de basis voor de nationale normen.

Bij de bouw van een machine geldt de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de EMC richtlijn 2004/108/EG. De relevante onderdelen van de laagspanningsrichtlijn worden geacht onderdeel te zijn van de machinerichtlijn. De laagspanningsrichtlijn behoefd dus niet apart beschouwd te worden.

Voor handelsproducten geldt wel de laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG). De geldende richtlijn zou inhouden dat een samenstel van diverse handelsproducten (bijvoorbeeld een motor met reductiekast) onder de machinerichtlijn als onvoltooide machine zou vallen, met alle papierwerk (TCD = technisch constructie dossier) van dien. De FEDA (branche vereniging) heeft het initiatief genomen om dit samen met de VDMA te wijzigen, door middel van een interventie via de FME/CWM in Brussel. Inmiddels is bepaald dat het samenstel van een motor met reductiekast en/of encoder en/of rem, niet onder de machinerichtlijn valt als "niet voltooide machine", maar als component (volgens de LS richtlijn). Dit is vastgelegd in een leaflet van de FEDA en in een positionpaper van de EG

De machinerichtlijn is oorspronkelijk ingegaan op 27 december 2006 met een overgangsperiode van 3 jaar. De richtlijn is definitief gaan gelden op 27 december 2009. In deze machinerichtlijn is nu ook de besturingssoftware opgenomen. Overigens is er onder druk van de markt op het laatste moment nog besloten dat er een additionele overgangsperiode van nog eens 2 jaar zou gelden. Op 27 december 2011 is deze gedoogperiode voorbij.

Vanuit de richtlijn worden landelijk geharmoniseerde normen bepaald. Deze zijn opgebouwd in 3 niveau's:
- Type A norm (basis = alle machines): EN ISO 12100-1/2 (safety of machinery)
- Type B norm (groot bereik): EN954-1 en  EN13849 (safety related parts of control systems)
- Type C norm (speciale machines): Uitwerkingen voor specifieke toepassingen zoals robots (EN 775), houtbewerkings-
  machines (EN 691), persen (EN 692), liften (EN 81-1) en dergelijke.

Het behoeft geen betoog dat de engineers van ERIKS Aandrijftechniek bekend zijn met de relevante richtlijnen en normen.